perspektiv pä hiv

 HEM

 NR 1/9408
 NR 2/9502
 NR 3/9510
 NR 4/9605
 NR 5/9612
 NR 6/9709
 NR 7/9806
 NR 8/9905
 NR 9/0001
 NR 10/0012
 NR 11/0111
 NR 12/0209
 NR 13/0212
 LÄSARENKÄT
 NR 14/0310
 NR 15/0408
 NR 16&17/0512
 NR 18/0703
 NR 19/0712
 NR 20/0911

 ORD & BEGREPP
 OM PPHIV
 E-POST
HEM | NR 7 | ARTIKEL




av AMOSY M’KOMA


Dr Amosy M’Koma är läkare och verksam bland annat i en ideell organisation, som kallas Afrikanska Hälsoteamet. Han har skrivit en artikel med en rapport från ett seminarium, som syftade till att sprida resultat från en undersökning av demografiska data och hälsotillståndet i Tanzania. Undersökningen kallas ”Tanzania Demographic and Health Survey” (TDHS). Det rör sig om en undersökning, vars resultat har betydande intresse. Endast en del kan dock anses vara av intresse för den genomsnittlige läsaren av Perspektiv på hiv, varför jag tagit mig friheten att ur materialet välja det som rimligen är av mer allmänt intresse. Lars Moberg

Den beskrivna undersökningen (tdhs) genomfördes mellan juli och november 1996 och omfattade ett representativt urval av 8 120 kvinnor i åldern mellan 15 och 49 år samt 2 256 män i åldern 15 till 59 år. Detta var den andra tdhs efter en första undersökning, utförd 1991/92.

Obalansen emllan antalet kvinnor och män förklaras av de primära syftena med undersökningen, som var att ta fram detaljerad information om fertilitet, familjeplanering, mortalitet, mödra- och barnhälsa och näringstillstånd, kunskaper och attityder kring hiv/aids samt kvinnlig omskärelse. Dessutom efterfrågades hushållsinformation från dem som deltog i undersökningen.

Resultaten sammafattades i ett dokument på 300 sidor. Dr M’Koma kan ge information om hur åt mer information än vad vi här kan publicera. Hushållsinformation:

Undersökningen täckte 7 969 hushåll.

Åldersstruktur bland medlemmarna i dessa hushåll:

47 procent under 15 år, 49 procent mellan 15 och 64 år och 4 procent över 65 år. Cirka 51 procent av hushållen hade minst fem stadiga boende. Andelen barn som bodde med båda sina föräldrar var i olika åldersgrupper följande: barn under två år 74 procent, mellan 3 och 5 år 67 procent och mellan 6 och nio år 61 procent. Andel av hushållens medlemmar som deltar i skolundervisning:
  • åldersgrupp % i skolundervisning
  • 6-10 år 7,3
  • 11-15 år 71,3
  • 16-20 år 24,1
  • 21-24 år 2,7
Andel med högre utbildning av något slag var 7,5 procent. Stor skillnad mellan olika regioner noterades. Detaljerade uppgifter om boendestandard vad gäller till exempel sanitetsförhållanden, golvmaterial, ägodelar som radio, tv, kylskåp, cykel, motorcykel och privat bil föreligger.

Fertilitet

Tanzaniska kvinnor föder i genomsnitt sex barn under sin livstid. De flesta barnen (83 procent) föds 24 månader eller mer efter föregående barnafödsel. Av kvinnorna mellan 15 och 19 år hade 26 procent redan fött barn eller var gravida, då undersökningen genomfördes. Barnadödlighet under de närmast fyra föregående åren före undersökningen: ungefär två tredejdelar av dödsfallen hos barn under fem år skedde under det första levnadsåret. Per tusen levande födda barn dog 88 före sin första födelsedag.

Mödra- och förlossningsvård:

Ungefär 90 procent av de havande kvinnorna hade under de senaste fem åren före undersökningen fått något slags mödravård av läkare, sköterskor etc. Ungefär 47 procent av födslarna ägde rum på sjukhus, sjukstuga eller liknande medan ungefär 50 procent ägde rum i hemmet.

Upplevelse av hivrisk

Majoriteten av både kvinnor (71,4 procent) och män (60,0 procent) upplevde sig löpa stor risk för att smittas med hiv (”perception of risk”). Kunskapsnivån om hiv/aids var genomgående hög. Av kvinnorna angav 48,2 procent och av männen 51,6 procent sig ha mycket nära känt någon som dött av aids. Av dessa hade 4,1 procent av kvinnorna och 11,3 procent av männen blivit testade för hiv, medan 67,1 procent av kvinnorna och 65,5 procent av männen sade sig vilja bli testade.

Aids är den främsta dödsorsaken bland vuxna i Tanzania enligt en studie, som genomförts i ett gemensamt brittiskt och tanzaniskt projekt. Aids var orsaken till 40 procent av alla dödsfall bland vuxna i huvudstaden, till 29 procent i det lantliga Hai-distriktet i nordöstra Tanzania samt till 22 procent i Morogoro, väster om huvudstaden, enligt denna studie.

Data från Hälsovårdsministeriet publicerade 1996 angav 81 498 verifierade aidsfall jämfört med 25 503 fall 1990. Uppskattningsvis angavs 1.29 miljoner personer i Tanzania vara infekterade med hiv.

Infektionssjukdomar av alla olika slag försorsakar över hälften av förtidiga dödsfall i åldersgruppen 15–59 år. Många vuxna dör utan någon kontakt med den etablerade hälsovården under månaden före deras död. Bland barn under 14 år utgör febersjukdomar tillsammans med hälsoproblem under de fyra första levnadveckorna de viktigaste dödsorsakerna.

Kvinnlig omskärelse

Arton procent av kvinnorna var omskurna. Omskärelse var mindre sannolik hos yngre kvinnor i åldern 15 till 19 år, hos kvinnor i Zanzibar och i städer på fastlandet. I vissa regioner var andelen omskurna kvinnor mycket hög, framför allt i Arusha.

Vilken form av omskärelse som praktiserades varierade och därmed också i hur hög grad stympande resultatet var. Infibulation, varvid inte endast clitoris och de mindre blygdläpparna utan även de större tas bort, förekom i 5 procent.

 

© Perspektiv på hiv | Redaktör: Dr. Lars Moberg TOP